Skaai- paad nei werberte fan it Fryske folk
 


Dit is de webside fan Skaai, in filosofy ta it opnij oanstekke fan it Fryske fjoer

De filosofy fan Skaai nimt as grûnslach de Skepping en de natuerlike oarder dy't de Skepping foarskriuwd. De hiele Skepping is bûn troch de wetten fan de natuer. Om as Frysk folk wer ús krêft te finen moatte wy de wetten fan de Skepping as foarbyld nimme. Op dizze side kinne jo lêze wat de filosofy fan Skaai ynhâld